POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES 1. Definicje.

 

Oświadczenie o ochronie danych od Masbit Sp. z o.o. opiera się na terminologii stosowanej przez Unię Europejską w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W celu zapewnienia zgodności z tą terminologią, stosujemy poniższe pojęcia:

 1. a) Dane osobowe.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwanej "osobą, której dane identyfikacyjne"). Mogą to być informacje dotyczące lokalizacji, identyfikatora internetowego lub innych czynników określających tożsamość danej osoby, takich jak przyczyna, przyczyna genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub inna.

 1. b) Osoba, której dotyczą dane.

Osoba, której dane osobowe są identyfikowane przez administratora.

 1. c) Przetwarzanie.

Przetwarzanie to oznaczanie lub wykonanie operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany. Może obejmować zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, tworzenie, adaptowanie, edytowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, pozyskiwanie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. d) Ograniczenia techniczne.

Ograniczenia techniczne dotyczą oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu kontynuacji ich przetwarzania.

 1. e) Profilowanie.

Profilowanie to wykorzystywanie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, opartego na danych osobowych, w celu oceny pewnych aspektów osobowych danej osoby, takich jak efektywność jej pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje, zachowanie, lokalizacja lub miejsce pobytu.

 1. f) Pseudonimizacja.

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już jednoznacznie przypisać konkretnemu podmiotowi, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie informacje są przechowywane osobno i są chronione przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby fizycznej.

 1. g) Administrator.

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są określone w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, to administrator może być wyznaczony na mocy tego prawa.

 1. h) Podmiot przetwarzający.

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 1. i) Odbiorca.

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który otrzymuje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które otrzymują dane osobowe w ramach określonego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

 1. j) Strona trzecia.

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dotyczą dane, administrator lub podmiot przetwarzający, a także osoby, które - na podstawie upoważnienia od administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe.

 1. k) Zgoda.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnej czynności potwierdzającej, na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Masbit Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Równoległej 1/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod pozycją nr 0000695725 w dniu 19 września 2017 r., NIP 1182153909. 

Tel.: 223507765

E-Mail: kontakt@masbit.eu

Strona internetowa: www.masbit.eu

3. Pliki cookies.

Strona internetowa Masbit Sp. z o.o. używa plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym. Wiele plików cookies zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID stanowi jednoznaczny identyfikator plików cookies. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których, strony internetowe oraz serwery mogą być przyporządkowane do określonej przeglądarki internetowej, w której został przechowany plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnianie indywidualnej przeglądarki osoby, której dotyczą dane, od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookies. Jednoznaczny plik cookie-ID pozwala na rozpoznanie i identyfikację określonej przeglądarki internetowej.

Używając plików cookies Masbit Sp. z o.o. może udostępniać użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, co nie byłoby możliwe bez umieszczania pliku cookie.

Przy pomocy pliku cookie Informacje oraz usługi na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Jak wspomniano wyżej, pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Rozpoznanie to ma na celu ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej, stosującej pliki cookies nie musi przy każdej wizycie na stronie internetowej podawać ponownie swoich danych dostępu, ponieważ robi to za niego strona internetowa i plik cookie, zapisany w systemie komputerowym użytkownika.

Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, z której korzysta i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane już pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej albo innych oprogramowań. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie znanych przeglądarkach internetowych. Dezaktywowanie instalacji plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta osoba, której dotyczą dane, może spowodować, że w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni działać.

4. Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym.

Strona internetowa Masbit Sp. z o.o. utrwala szereg danych oraz informacji ogólnych z każdym wywołaniem strony internetowej przez osobę, której dotyczą dane lub przez system automatyczny. Wskazane dane i informacje ogólne są przechowywane w rejestrze zdarzeń (po ang. „log files”) w serwerze. Utrwalone mogą zostać: (1) używane typy i wersje przeglądarek (2) system operacyjny używany przez system dostępu (3) strona internetowa, z której system dostępu odsyła na naszą stronę internetową (tak zwane hiperłącze, po ang. „referrer”), (4) podstrony internetowe, do których kieruje system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data oraz godzina wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą ochronie w przypadku ataków na nasze systemy technologii informatycznej.

Przy używaniu tych ogólnych danych i informacji Masbit Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dotyczą dane. Informacje te są raczej potrzebne w celu: (1) poprawnego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizowania treści naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwałej funkcjonalności naszym systemom technologii informatycznej oraz jakości technicznej naszej stronie internetowej, (4) udostępnienia organom ścigania koniecznych informacji potrzebnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Niniejsze dane i informacje, zebrane w sposób anonimowy, poddawane są zatem przez Masbit Sp. z o.o. analizie statystycznej, ponadto działania te mają na celu zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo danych w naszej firmie, aby zagwarantować optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z rejestru zdarzeń serwera (po ang. „server log files”) są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dotyczą dane.

5. Możliwość nawiązania kontaktu przez stronę internetową.

Na podstawie przepisów prawa, strona internetowa Masbit Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje także adres e-mail. Nawiązanie kontaktu z administratorem za pomocą wiadomości e-mail albo za pomocą formularza kontaktowego powoduje, że dane osobowe przekazane przez osobę, której dotyczą dane, są automatycznie przechowywane. Dane osobowe, przekazane dobrowolnie administratorowi, są przechowywane do celów ich opracowywania albo w celu nawiązania kontaktu z osobą, której dotyczą dane. Wskazane wyżej dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie lub blokowanie danych osobowych.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dotyczą dane, tylko przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celu związanego z przechowywaniem albo jeśli jest to przewidziane przez ustawodawcę Unii Europejskiej albo przez innego ustawodawcę w obowiązujących przepisach prawa, którym podlega administrator danych.

Kiedy nie będzie potrzebne już przechowywania danych lub upłynie termin przechowywania, przewidziany przez ustawodawcę Unii Europejskiej lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane lub usuwane.

7. Jakie są prawa osoby, której dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych?

 1. Prawo dostępu do danych.
 2. Prawo do informacji.
 3. Prawo do sprostowania danych.
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych.
 7. Prawo do sprzeciwu.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 9. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może się ona w każdej chwili w tej sprawie zwrócić do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@masbit.eu lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań.

 

8. Ochrona danych, a dokumenty aplikacyjne i proces rekrutacji.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych może się również odbywać drogą elektroniczną. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy kandydat przesyła do administratora właściwe dokumenty drogą elektroniczną, na przykład przez wiadomość e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia umowy o pracę przez administratora z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawa. W przypadku nie zawarcia umowy o pracę przez administratora z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po otrzymaniu indywidualnej decyzji o odmowie zatrudnienia, o ile usunięciu nie sprzeciwiają się żadne inne uzasadnione interesy administratora.

9. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Facebook.

Na niniejszej stronie internetowej zintegrowano komponent przedsiębiorstwa Facebook. Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. W przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, ma miejsce zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych (administratorem) jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Facebook (Facebook plug-in), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane, automatycznie pobiera od Facebooka przez odpowiedni komponent Facebooka, grafikę odpowiedniego komponentu Facebook. Pełny podgląd wszystkich wtyczek od Facebook (po ang. Facebook „plug-ins") można znaleźć na stronie https://developers.facebook. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dotyczą dane.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Facebooka, Facebook rozpoznaje, z każdym wywołaniem naszej strony internetowej oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane. Informacje te są zbierane za pośrednictwem komponentu Facebooka i przez Facebooka przypisywane do danego konta Facebooka osoby, której dotyczą dane. Jeśli osoba, której dotyczą dane, kliknie jeden z przycisków Facebooka, które są zintegrowane z naszą stroną internetową, jak na przykład przycisk „lubię” albo przycisk „dodaj komentarz”, Facebook przyporządkowuje powyższą informację do osobistego konta użytkownika Facebooka i zapisuje powyższe dane osobowe.

Facebook otrzymuje poprzez komponent Facebooka informację o tym, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Facebooku. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, naciska na komponenty od Facebooka, czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Facebooka, osoba, której dotyczą dane, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczna dotycząca ochrony danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych przez Facebook. Dodatkowo wskazuje się tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dotyczą dane. Dodatkowo są tam dostępne różne aplikacje, dzięki którym można zablokować przekazywanie danych do Facebooka. Z tych aplikacji może korzystać osoba, której dotyczą dane, jeśli nie chce ona przekazywać swoich danych do Facebooka.

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google AdSense.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online umożliwiająca wyświetlanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich, aby dopasować je do zawartości danej strony internetowej. Google AdSense zezwala na wyświetlanie reklam w oparciu o zainteresowania użytkownika Internetu przy pomocy tworzonych profili użytkownika.

Operatorem komponentu Google-AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem komponentu Google AdSense jest zamieszczanie reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense zapisuje plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Poprzez zapisany plik cookie Alphabet Inc. może analizować użytkowanie naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane, automatycznie przesyła dane do Alphabet Inc. przez odpowiedni komponent Google AdSense do celów reklamy online oraz rozliczenia prowizji. W ramach tej technicznej procedury Alphabet Inc. otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dotyczą dane, który służy Aplhabet Inc. między innymi do ustalenia, skąd pochodzą użytkownicy oraz ich kliknięcia, co pozwala na rozliczenie należnej prowizji.

Osoba, której dotyczą dane, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Alphabet Inc. umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Ponadto zapisany już przez Alphabet Inc. plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Google AdSense stosuje jednocześnie tak zwany piksel śledzący (po ang. „tracking pixel”). Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w stronach internetowych, umożliwiająca zapisywanie i analizowanie rejestru zdarzeń (po ang. „log file recording” oraz „log file analysis”), co pozwala na przeprowadzenie analizy statystycznej. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego Alphabet Inc. może rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otworzona przez osobę, której dotyczą dane, i które linki zostały naciśnięte przez tę osobę. Piksel śledzący służy między innymi do tego, żeby analizować przepływ użytkowników strony internetowej.

Dane osobowe oraz informacje, w tym adres IP, konieczne do utrwalania oraz rozliczenia wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powyższe dane osobowe są przechowywane oraz przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. przekazuje wskazane wyżej dane osobowe, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Google-AdSense wyjaśnia cały proces dokładniej pod wskazanym niżej linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

11. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji).

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o tym, z której strony internetowej osoba, której dotyczą dane, dostała się na inną stronę internetową (tzw. po ang. „referrer”), do których podstron danej witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu była wyświetlana dana podstrona. Analityka internetowa jest używana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Administrator wykorzystuje dla analityki internetowej za pomocą Google Analytics rozszerzenie "_gat._anonymizeIp". Przy pomocy niniejszego rozszerzenia adres IP łącza internetowego osoby, której dotyczą dane, jest skracany oraz anonimizowany, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Komponent Google-Analytics jest używany w celu analizy ruchu użytkowników na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi w celu dokonania oceny korzystania ze strony internetowej, w celu zestawienia raportów online, które pokazują działania podejmowane na naszych stronach internetowych, a także w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Poprzez zapisany plik cookie Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Google-Analytics, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane, automatycznie przesyła dane do Google przez odpowiedni komponent Google-Analytics do celów analizy online. W ramach tej technicznej procedury Google otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dotyczą dane, który służy Google między innymi do ustalenia, skąd pochodzą użytkownicy oraz ich kliknięcia, co pozwala na rozliczenie należnej prowizji.

Za pomocą pliku cookie zostaną zapisane informacje osobowe, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, częstotliwość wizyt odbytych na naszej stronie internetowej przez osobę, której dotyczą dane. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej wyżej wskazane dane osobowe, włącznie adres IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dotyczą dane, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powyższe dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dotyczą dane, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i związku z tym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Ponadto zapisany już przez Google Analytics plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie przy pomocy przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

W dodatku osoba, której dotyczą dane, może sprzeciwić się utrwalaniu danych pozyskanych przez Google Analytics przy korzystaniu z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki (po ang. „browser add-on”) znajdujący się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że nie mogą być przesyłane do Google Analytics żadne dane oraz informacje odnośnie wizyt na stronach internetowych. Instalacja dodatku do przeglądarki traktowana jest przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane, zostanie w późniejszym czasie usunięty, sformatowany lub na nowo zainstalowany, osoba, której dotyczą dane, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dotyczą dane, lub przez inną podległą jej osobę, można na nowo zainstalować lub ponownie aktywować dodatek do przeglądarki .

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Remarketing.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował usługi od Google Remarketing. Google Remarketing jest funkcją od Google-AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy tym internautom, którzy przeglądali już wcześniej stronę internetową przedsiębiorstwa. Integracja Google Remarketing pozwala przedsiębiorstwu zatem tworzyć przyjazne dla użytkowników reklamy, a tym samym wyświetlać im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Operatorem usług od Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklamy dopasowanej do zainteresowań. Google Remarketing pozwala nam wyświetlać reklamy poprzez sieć reklamową Google lub na innych stronach internetowych, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Zapisując plik cookie, Google może rozpoznać użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli następnie wywoła strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dotyczą dane, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej technicznej procedury Google otrzymuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika w trakcie surfowania w Internecie, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Za pomocą pliku cookie zapisuje się informacje osobowe, jak na przykład odwiedzane przez osobę, której dotyczą dane, strony internetowe. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej wyżej wskazane dane osobowe, włącznie adres IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dotyczą dane, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Opisane wyżej dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dotyczą dane, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Tego rodzaju ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Ponadto umieszczony już przez Google plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

W dodatku osoba, której dotyczą dane, ma możliwość sprzeciwić się otrzymywaniu od Google reklam dopasowanych do jej zainteresowań. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads przez każdą z używanych przez siebie przeglądarek internetowych i wprowadzić w niej wymagane tam ustawienia.

Dalsze Informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google-AdWords.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords jest usługą dot. reklamy internetowej, która pozwala reklamodawcy na włączanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy przede wszystkim ustalić określone słowa kluczowe, za pomocą których reklama będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, kiedy użytkownik w wyszukiwarce uzyska wynik wyszukiwania dopasowany do danego słowa kluczowego.

Operatorem usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika na stronach internetowych innych przedsiębiorców oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie obcych reklam na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji (po ang. „conversion cookie”) jest umieszczany przez Google w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Plik cookie konwersji traci swoją ważność po upływie 30 dni i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dotyczą dane. Jeśli plik cookie konwersji nie wygasł, plik ten służy do sprawdzania, czy określone podstrony zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy ustalić, czy osoba, której dotyczą dane, dotarła do naszej strony internetowej poprzez reklamę AdWords.

Dane oraz informacje, zebrane podczas korzystania z pliku cookie konwersji, są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny internetowej. Wskazane wyżej statystyki odwiedzin są następnie wykorzystywane przez nas w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas przekierowani za pośrednictwem reklam AdWords, czyli w celu ustalenia sukcesu lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords oraz w celu zoptymalizowania naszych reklam AdWords na przyszłość.

Za pomocą pliku cookie konwersji są przechowywane dane osobowe, jak na przykład strony internetowe, które odwiedziła osoba, której dotyczą dane. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe, włącznie adres IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dotyczą dane, są zatem przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Opisane wyżej dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dotyczą dane, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i związku z tym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane. Ponadto zapisany już przez Google AdWords plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

W dodatku osoba, której dotyczą dane, ma możliwość sprzeciwić się otrzymywaniu od Google reklam dopasowanych do jej zainteresowań. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads przez każdą z używanych przez siebie przeglądarek internetowych i wprowadzić w niej wymagane tam ustawienia.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Instagram.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty usługi Instagram.

Operatorem usługi Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Instagrama (po ang. „Insta button"), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dotyczą dane, automatycznie pobiera za pośrednictwem danego komponentu Instagram grafikę odpowiedniego komponentu od Instagrama. W ramach tej technicznej procedury Instagram otrzymuje informację, jakie konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dotyczą dane.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez tę osobę oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony odwiedza osoba, której dotyczą dane. Informacje te są zbierane przez komponent Instagrama i przez Instagram przypisywane do konta Instagrama osoby, której dotyczą dane. Jeśli osoba, której dotyczą dane, uruchomi jeden z przycisków Instagrama znajdujących się na naszej stronie internetowej, przesłane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dotyczą dane oraz są przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje poprzez komponent Instagrama informację o tym, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Instagramie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, nacisnęła komponent Instagrama, czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Instagrama, osoba, której dotyczą dane, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Instagram można znaleźć na https://help.instagram.com/155833707900388 i na https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Podstawa prawna przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 litera a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, przy których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, jak na przykład ma to miejsce w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub do spełnienia świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 litera b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, jak w przypadku zapytań dotyczących produktów lub usług. Jeśli nasze przedsiębiorstwo podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, jak na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, to podstawa prawna przetwarzania opiera się na art. 6 ust. 1 litera c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej. W takiej sytuacji przetwarzanie danych opierałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 litera d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą dane, nie mają charakteru nadrzędnego. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę Unii Europejskiej. Jego zdaniem prawnie uzasadniony interes może istnieć, gdy osoba, której dotyczą dane, jest klientem administratora (podstawa rozważań 47 zdanie 2 RODO).

16. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są przestrzegane przez administratora lub osobę trzecią.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 litera f RODO to naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez nas działalności z korzyścią dla wszystkich naszych współpracowników oraz dla naszych udziałowców.

17. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są one konieczne do wykonania lub zawarcia umowy.

18. Przepisy prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dotyczą dane do podania danych osobowych; Ewentualne konsekwencje nie podania danych.

Niniejszym wskazujemy Państwu, iż obowiązek podania danych osobowych jest w części przewidziany ustawą (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, a osoba, której dotyczą dane, przekazuje nam w tym celu dane osobowe, które w rezultacie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo osoba, której dotyczą dane, jest zobowiązana podać nam dane osobowe, kiedy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nie podanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z daną osobą nie mogłaby zostać zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez daną osobę, osoba ta musi się zwrócić do naszego współpracownika. W danym przypadku nasz współpracownik wyjaśnia osobie, której dotyczą dane, czy podanie przez nią danych osobowych przewidziane jest ustawą czy umową lub czy podanie przez nią danych jest konieczne w celu zawarcia umowy lub czy istnieje obowiązek podania danych osobowych, a także jakie są ewentualne konsekwencje niepodania przez nią danych osobowych.

 

19. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako osoba uznająca swoją odpowiedzialność za przedsiębiorstwo rezygnuje z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

20. Zmiany w Polityce prywatności  

Masbit sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Aktualizacje mogą być konieczne z uwagi np. na rozwój naszych usług lub zmiany w przepisach prawnych.  

Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@masbit.eu.